HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH SINH VIÊN 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

************

 

HỢP ĐỒNG

BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH

Số: …/20…/HD-CN/Mã đơn vị-Mã phòng khai thác

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… tại ……………, hai bên chúng tôi gồm:

 • Bên mua bảo hiểm :[………]
 • Mã số DN/Mã số cá nhân : [………] do [………] cấp ngày …/…/20…
 • Địa chỉ : [………]
 • Điện thoại : [0x.xxxx.xxxx] Fax: [0x.xxxx.xxxx]
 • Do ông, bà : [………]; Chức vụ: [………] làm đại diện

Ủy quyền số                    : [………] ngày …/…/20… của [………]

 • Bên bảo hiểm : Công ty bảo hiểm MIC [………] – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC)
 • Địa chỉ : [………]
 • Điện thoại : [0x.xxxx.xxxx] Fax: [0x.xxxx.xxxx]
 • Do ông, bà : [………]; Chức vụ: [………] làm đại diện

Ủy quyền số                    : [………] ngày …/…/20… của [………]

 

Đã ký Hợp đồng bảo hiểm với các nội dung sau đây:

 • ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI HẠN BẢO HIỂM
 • Đối tượng bảo hiểm bao gồm: ……… học sinh của Bên mua bảo hiểm (Theo danh sách đính kèm).
 • Phạm vi bảo hiểm: Tai nạn xảy ra với người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam.
 • Thời hạn bảo hiểm: Từ … giờ, ngày …/…/20… đến … giờ, ngày …/…/20….
 • ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM
  • Áp dụng Quy tắc bảo hiểm tai nạn học sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2016/QĐ – MICngày  01/01/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội.
  • Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm xác định theo các văn bản tại khoản 2.1 Điều này.
 • SỐ TIỀN BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM
 • Số tiền bảo hiểm: ……………./học sinh/vụ
 • Phí bảo hiểm:
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,15% số tiền bảo hiểm/học sinh/năm
 • Phí bảo hiểm: …………….. đồng/học sinh/năm
 • Số người tham gia bảo hiểm:……….. học sinh
 • Tổng phí bảo hiểm: ……………… đồng
 • Tổng phí thanh toán: ……………… đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………….)

 • THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM
  • Phí bảo hiểm được Bên mua bảo hiểm thanh toán đủ, đúng thời hạn bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên bảo hiểm:

Chủ tài khoản: [……………………………………]

Số tài khoản: [……………………………………]

Tại Ngân hàng: [……………………………………]

Trường hợp thanh toán phí 1 lần:

Số tiền: [……………………………………] VND;

Thời hạn thanh toán: Không quá 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, trước ngày ……/……/20……..

Trường hợp thanh toán phí theo kỳ:

 • Kỳ 1: Số tiền: [……………………………………] VND;

Thời hạn thanh toán: Không quá 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, trước ngày ……/……/20……..

 • Kỳ 2: Số tiền: [……………………………………]

Thời hạn thanh toán: ngày ……/……/20…

 • Kỳ n: Số tiền: [……………………………………]

Thời hạn thanh toán: ngày ……/……/20…

 • Trường hợp hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực và phí bảo hiểm chưa đến hạn thanh toán mà xảy ra sự kiện bảo hiểm thì Bên mua bảo hiểm phải có trách nhiệm nộp toàn bộ tổng số phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng này cho Bên bảo hiểm trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện trước khi Bên bảo hiểm xem xét bồi thường. Trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm, phí bảo hiểm có thể được Bên bảo hiểm xem xét, khấu trừ vào giá trị bồi thường khi Bên bảo hiểm tiến hành trả tiền bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm.
 • Trong mọi trường hợp, Bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đầy đủ phí bảo hiểm cho Bên bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm như quy định nêu trên, Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày cuối cùng phải nộp của kỳ phí đến hạn thanh toán.
 • Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực bảo hiểm theo quy định tại Khoản 4.3 nêu trên, nếu sau đó Bên mua bảo hiểm có văn bản yêu cầu khôi phục hiệu lực của Hợp đồng, với điều kiện chưa có bất cứ tổn thất nào xảy ra kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm tự chấm dứt hiệu lực đến thời điểm khôi phục hiệu lực của Hợp đồng, Hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động khôi phục hiệu lực kể từ thời điểm Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ phí bảo hiểm đến hạn thanh toán theo quy định và được Bên bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản.
 • Bên bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất phát sinh và hoàn trả lại Bên mua bảo hiểm khoản phí bảo hiểm tương ứng trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt.
 • TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
 • Bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho MIC ngay khi có thể thực hiện được đối với bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Quyền lợi bảo hiểm:
  • Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bên bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm;
  • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bên bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật” của Bên bảo hiểm;
  • Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do chính hậu quả của tai nạn đó, Bên bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó. Hoặc trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, mức độ thương tật trầm trọng hơn, Bên bảo hiểm trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền tương ứng theo tỉ lệ thương tật mới so với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó.
 • Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm:

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hoặc người được uỷ quyền phải gửi cho Bên bảo hiểm các giấy tờ sau đây:

 • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm có xác nhận của nhà trường (giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường ký tên, đóng dấu);
 • Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ/Giấy chứng nhận phẫu thuật (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim chụp X – quang và kết quả chụp phim, hóa đơn của bệnh viện…;
 • Giấy chứng tử (Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong);
 • Trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp;
 • Các giấy tờ khác liên quan do Bên bảo hiểm yêu cầu.
 • Thời hạn trả tiền bảo hiểm của Bên bảo hiểm là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ trừ trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
  • Quyền của Bên mua bảo hiểm:
   • Yêu cầu Bên bảo hiểm giải thích các Điều kiện, Điều khoản bảo hiểm; Yêu cầu Bên bảo hiểm chi trả bảo hiểm, bồi thường theo các văn bản, thỏa thuận đã được xác lập;
   • Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này, các Quy tắc, điều khoản bảo hiểm được áp dụng và quy định pháp luật.
  • Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm:
  • Phối hợp với Bên bảo hiểm trong công tác tuyên truyền, phổ biến quyền lợi của Học sinh tham gia bảo hiểm;
  • Phối hợp với Bên bảo hiểm trong quá trình giải quyết tổn thất, trong trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Bên bảo hiểm thương lượng với các bên liên quan để giải quyết tổn thất;
  • Khi xảy ra rủi ro bảo hiểm, thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm cứu chữa nạn nhân;
  • Giúp đỡ học sinh trong việc hoàn thiện hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo hướng dẫn của Bên bảo hiểm;
  • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng này;
  • Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng này theo yêu cầu của Bên bảo hiểm;
  • Nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật.
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BẢO HIỂM
 • Quyền của Bên bảo hiểm:
  • Yêu cầu Bên mua bảo hiểm áp dụng đầy đủ biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất;
  • Yêu cầu Bên mua bảo hiểm thực hiện các nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm;
  • Từ chối trả tiền bồi thường bảo hiểm và đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Bên mua bảo hiểm có hành vi gian dối hồ sơ bảo hiểm. Trong trường hợp này Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm phát hiện hành vi gian dối;
  • Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này, các Quy tắc, điều khoản bảo hiểm được áp dụng và quy định pháp luật.
 • Nghĩa vụ của Bên bảo hiểm:
  • Cấp Đơn bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này, các Quy tắc, điều khoản bảo hiểm được áp dụng và quy định pháp luật.
 • HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
  • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng:
 • Hết thời hạn bảo hiểm;
 • Bên mua bảo hiểm không thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng;
 • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Quy tắc bảo hiểm được áp dụng.
 • THỎA THUẬN KHÁC
  • Các Bên cam kết đã xem xét kỹ, hiểu rõ, chấp nhận và thực hiện đúng toàn bộ nội dung của Hợp đồng này và các Quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm kèm theo.
  • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, các Bên sẽ giải quyết bằng hình thức thương lượng. Nếu thương lượng không thành, thì đưa ra Toà án nơi bị đơn đặt trụ sở chính nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của bị đơn nếu bị đơn là cá nhân để giải quyết.
  • Trường hợp có mâu thuẫn, có sự ghi nhận khác nhau về cùng một nội dung giữa Quy tắc áp dụng với Hợp đồng này và các bộ phận cấu thành của Hợp đồng), thì các Bên thỏa thuận ưu tiên áp dụng Hợp đồng này và các bộ phận cấu thành Hợp đồng.
  • Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 02 bản.
BÊN MUA BẢO HIỂM BÊN BẢO HIỂM

 

File HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH SINH VIÊN 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'