Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ và trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở đó phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.JPG

Trường hợp xác định được người là chủ sở hữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung, thì người đó chịu trách nhiệm khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Từng căn  hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm là từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện.

Trường hợp không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Doanh nghiệp của bảo hiểm, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành. Trường hợp nếu xảy ra tổn thất thì việc xác định nguyên nhân cháy, nổ dẫn đến tổn thất thuộc trách nhiệm của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong khi bên mua bảo hiểm đã tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC, trừ các trường hợp: Cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng; Cơ sở không có biên bản kiểm tra về PCCC của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; Các cơ sở đang bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định về PCCC.

quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.jpg

Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong các trường hợp bên mua bảo hiểm không thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về phương thức đóng góp cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, Theo thông tư quy định, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có trách nhiệm đóng góp kinh phí để phục vụ cho các hoạt động PCCC theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chuyển số tiền đóng góp kinh phí hoạt động PCCC vào Tài khoản của Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc nhà nước Trung ương; báo cáo kết quả kinh doanh của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và báo cáo số tiền trích nộp từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.jpg

Theo thông tư liên tịch cũng quy định, nguồn kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm từ kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sử dụng cho hoạt động PCCC với các nội dung sau: Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Mức chi cho nội dung này không thấp hơn 70% nguồn kinh phí thực cho hoạt động PCCC trong năm; nguồn kinh phí còn lại tối đa không quá 30% để chi cho các hoạt động quy định tại điểm b và điểm c khoản này; Hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật và kiến thức phổ thông về PCCC chung cho toàn dân; Hỗ trợ khen thưởng thành tích trong công tác PCCC.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'