Giá bảo hiểm xe ô tô 2 chiều

Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô 2 chiều bao gồm:

giabaohiemxeoto2chieu1.jpg

Quy định bồi thường tổn thất bộ phận:

1.1. Trường hợp xe tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm bằng hoặc trên giá trị thực chất của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì MIC bồi thường đúng chi phí thực chất sửa chữa, khắc phục tổn thất.

1.2. Trường hợp xe tham bảo hiểm với số tiền bảo hiểm dưới giá trị thực tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì số tiền bồi thường được tính theo thiệt hại thực tế nhân với tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe ô tô tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

1.3. Trong quá trình sửa chữa xe ô tô được bảo hiểm, nếu phải thay thế mới bộ phận thì số tiền bồi thường cho việc thay thế bộ phận đó tối đa không vượt quá giá trị thực tế của bộ phận đó ngay trước khi xe bị tổn thất (trừ khi có thỏa thuận khác). Tỷ lệ của khấu trừ phần hao mòn tự nhiên được tính theo quy định hiện hành của MIC

1.4. MIC bồi thường toàn bộ chi phí sơn (Bộ phận hoặc sơn lại toàn bộ xe) nếu trên 50% diện tích phải sơn bị hư hỏng do tai nạn gây ra theo cách tính bồi thường tại điểm 1.1 và 1.2 Điều 28.

giabaohiemxeoto2chieu2.jpg

Điểm loại trừ trách nhiệm bảo hiểm (giá bảo hiểm xe ô tô 2 chiều)

Ngoài những điểm loại trừ, áp dụng từ chối bồi thường tại Điều 10, Điều 12 của Quy tắc bảo hiểm này, MIC không phải trả tiền bồi thường thiệt hại về vật chất xe trong những trường hợp sau:

  1. Hao mòn, hư hỏng tự nhiên phát sinh từ việc hoạt động bình thường của chiếc xe gây ra.
  2. Trường hợp hư hỏng do khuyết tật, mất giá trị, bị giảm dần chất lượng cho dù có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
  3. Hư hỏng hoặc tổn thất thêm do sửa chữa.
  4. Trường hợp hư hỏng về điện hoặc bộ phận máy móc, thiết bị mà không phải do tai nạn quy định tại điểm 1 Điều 25 trên đây.
  5. Tổn thất đối với săm lốp, bạt thùng xe, đề can, chụp đầu trục bánh xe, chắn bùn, chữ nhãn hiệu, biểu tượng của nhà sản xuất trừ trường hợp tổn thất này xảy ra do cùng một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn.
  6. Mất cắp bộ phận của xe
  7. Xe sau khi được sửa chữa, đại tu, hoặc cải tạo mới theo quy định phải đăng kiểm lại mà chưa đi dăng kiểm lại theo quy định của Nhà Nước.
  8. Trường hợp tổn thất  động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước (trừ khi có thoả thuận khác).
  9. Với mức miễn bồi thường thỏa thuận được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn bồi thường này áp dụng sau khi đã thực hiện các điều khoản, điều kiện của Quy tắc bảo hiểm.  
  10. giabaohiemxeoto2chieu3.jpg

Giá bảo hiểm xe ô tô 2 chiều

Số tiền bảo hiểm là số tiền mà Chủ xe hơi yêu cầu MIC bảo hiểm cho xe của mình và được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm xe hơi 2 chiều.

Thu hồi tài sản sau bồi thường bảo hiểm (giá bảo hiểm xe ô tô 2 chiều)

Tài sản thu hồi gồm: các bộ phận bị hư hỏng được thay thế, xác xe tai nạn sau khi đã bồi thường toàn bộ, xe ô tô tìm thấy sau khi mất cắp,bị cướp. Khi đã bồi thường tổn thất bộ phận hoặc toàn bộ xe thì bộ phận hư hỏng hoặc toàn bộ xe đó thuộc quyền sở hữu của MIC; hoặc MIC sẽ được thu hồi giá trị còn lại của xác xe sau khi đã trừ đi các khoản chi phí thu hồi theo tỷ lệ giữa số tiền bồi thường và giá trị thực tế của xe.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'