Bảo hiểm xe ô tô hạch toán như thế nào

Bảo hiểm xe ô tô hạch toán như thế nào?

Nếu bạn mua một chiếc xe, bạn có thể định khoản chi phí mua xe vào tài khoản 211. Tuy nhiên bảo hiểm ô tô lại khác, nó không phải là chi phí cho tài khoản cố định vậy chi phí mua bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào đâu và như thế nào?

baohiemxeotohachtoannhuthenao1.jpg

  1. Nếu chi phí mua bảo hiểm ô tô lớn

Nếu chi phí bảo hiểm xe ô tô quá lớn bạn có thể hạch toán vào:

Nợ 142

Nợ 1331

Có 331 và 1121

  1. Nếu chi phí bảo hiểm ô tô không lớn

Chi phí bảo hiểm không quá lớn bạn có thể hạch toán vào tài khoản:

Nợ TK 154 hoặc 642

Nợ TK 1331

Có TK 331, 1111, 1121

Trong đó tài khoản 142: Dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

baohiemxeotohachtoannhuthenao2.jpg

Tài khoản 1331: Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế giá trị gia vào (là thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng) được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

Tài khoản 331:  Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó. Tài khoản 331 cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ.

Tài khoản 1121: Dùng để phản ánh số tiền hiện có và tình hình biến động gia tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp.

Tài khoản 154: Dùng  để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, phục vụ việc tính giá thành sản phẩm trong công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho.

baohiemxeotohachtoannhuthenao3.jpg

Tài khoản 642: Tài khoản 642 dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lương, tiền công, và các khoản phụ cấp khác,. . .) như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, và khấu hao tài sản cố định dùng vào việc quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài (Điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ. . .) chi phí bằng tiền khác (Tiếp khách, hội nghị khách hàng. . .).

Tài khoản 1111: Tài khoản 1111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.

Có thể nói cái khó của chi phí mua bảo hiểm ô tô là nó không tạo ra doanh thu hoặc thu nhập khác cho công ty. Tuy nhiên đó lại là chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và chưa được tính vào chi phí của thời điểm hiện tại mua nó và chỉ được trừ dần vào các kỳ tiếp theo.  Chính vì vậy, tuỳ vào số tiền mua bảo hiểm xe ô tô mà hạch toán và định khoản một cách hợp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'