Nghị định 130 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 

Nghị định 130 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Nghị định được căn cứ vào các bộ luật:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nghị định 130/2006/NĐ-CP được ban  hành ngày  8 tháng 11 năm 2006 quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

1.Đối tượng của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nghị định 130 bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

-Đối tượng của bảo hiểm là các tài sản được liệt kê tại phụ 1 của nghị định 35/2003/NĐ-CP.

– Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

-Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Xây dựng quy định và hướng dẫn cụ thể những trường hợp phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc có đặc thù riêng là nhà ở tập thể, nhà chung cư.

– Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Công an chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung hoặc loại bỏ khỏi danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định này.

  1. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu

Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thoả thuận.

  1. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

– Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm cháy, nổ.

– Theo hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phải có những nội dung chính sau đây:

+ Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;

+ Đối tượng bảo hiểm cháy nổ;

+ Điều kiện của bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;

+ Giá trị tài sản được bảo hiểm cháy, nổ;

+ Quy tắc, biểu phí bảo hiểm được áp dụng;

+ Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

+ Thời hạn của bảo hiểm;

+ Mức phí và phương thức đóng bảo hiểm;

+ Cơ quan thẩm định thiệt hại khi cần;

+ Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;

+ Trách nhiệm, của bên mua và bên bán bảo hiểm;

+ Các quy định giải quyết tranh chấp;

+ Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

+ Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'