Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 

Có rất nhiều khách hàng chưa thực sự muốn mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vì họ còn chưa nắm rõ cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Bài viết này sẽ làm rõ các thắc mắc của khách hàng.

– Căn cứ vào Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/06/2001;

– Căn cứ vào Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

– Căn cứ vào Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;

Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ băt buộc

– Căn cứ vào Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 có sửa đổi, và bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

– Căn cứ vào Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/03/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;

– Căn cứ vào Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính – Bộ Công An số 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31/12/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

– Căn cứ vào Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Công ty Bảo hiểm Quân Đội hướng dẫn quý khách cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của công ty mình như sau:

Giả sử Công ty A sản xuất các sản phẩm cho ngành công nghiệp phụ trợ – cụ thể sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh. Tài sản được tham gia bảo hiểm bao gồm: Nhà xưởng, căn hộ, văn phòng, nhà ăn, các công trình phụ trợ, Máy móc, trang thiết bị đi kèm, hàng hóa (nguyên liệu hạt nhựa,bán thành phẩm, thành phẩm) và trong kho có Tổng giá trị tài sản này là 50 tỷ đồng = Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

Công ty A có Mã hiệu theo Thông tư 220 là 16207, tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ được áp dụng là 0,263%.

Phí bảo hiểm 1 năm = 50.000.000.000 x 0,263% = 131.500.000 đồng (chưa bao gồm 10 % thuế GTGT)

Bảo hiểm Quân Đội giảm 25% phí bảo hiểm (*).

Khi đó phí bảo hiểm sau khi giảm còn 98.625.000 đồng.

Tổng phí bảo hiểm cháy nổ (bao gồm 10% thuế GTGT): 108.487.500 đồng.

(*) Điều kiện trang thiết bị PCCC tốt, vệ sinh công nghiệp tốt, có biên bản kiểm tra an toàn PCCC hoặc giấy chứng nhận PCCC của Bộ công an PCCC và theo hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của thông tư 220.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'